Vítajte na stránke spoločnosti
Slovenská internetová, s.r.o.
 
     Zakladateľom a prevádzkovateľom portálu je obchodná spoločnosť Slovenská internetová, s.r.o.
     Stránky portálu slúžia na evidenciu, vyhľadávanie a zobrazovanie hrobových miest a zosnulých prostredníctvom internetového portálu www.pohrebiska.sk.
Ponúkame Vám :
     - digitálnu evidenciu hrobových miest obci a miest
     - interaktívnu mapu pohrebiska
     - fyzickú pasportizáciu cintorína
     - nájomné zmluvy k hrobovým miestam
     - evidencia nájomcov a platieb za prenájom hroboveho miesta
     - integrovanie udajov do web stranky obce

Slovenská internetová, s.r.o.
adresa: Dolný val č. 3, 010 01 Žilina
IČO: 36 676 845

tel.: 0902 914 474

email: sisro@sisro.sk
web: vypis z registra